معنی کلمه گداجلنبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گداجلنبر. [ گ َ / گ ِ ج ُ لُم ْ ب ُ ](ص مرکب ) گدای بی سروپا. بی چیز. آسمان جل . بی سروپا.