معنی کلمه طایل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طایل . [ ی ِ ] (ع ص ) رجوع به طائل شود.