معنی کلمه خلف بزازمکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خلف بزازمکی . [ خ َ ل َ ف ِ ب َزْ زا زِ م َک ْ کی ] (اِخ ) از قراء است و او راست کتاب حرف القرآن . (از ابن الندیم ).