معنی کلمه شوپایه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شوپایه . [ ی َ / ی ِ ] (نف مرکب ) شوپای . رجوع به شوپا شود.