معنی کلمه شوپا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شوپا. (نف مرکب ) مؤلف در چند یادداشت این کلمه را اصطلاح قاطرچی ها و چارواداران دانسته است با قید علامت تردید. و ممکن است صورتی از شب پا باشد یعنی نگهبان و محافظ ستور به شب هنگام .