معنی کلمه جوان مرده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جوان مرده . [ ج َ م ُ دَ / دِ ] (ص مرکب ) پدر یا مادری که فرزند جوانش مرده است .

آنکه بجوانی میرد.

نفرینی است .