معنی کلمه شوانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شوانی . [ ش ُ / ش َ ] (حامص ) شبانی . چوپانی . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شوان و شبانی شود.