معنی کلمه ابوالملیح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالملیح . [ اَ بُل ْ م َ ] (اِخ ) محمدبن عثمان معروف به ابن اقرب . رجوع به محمدبن عثمان ... شود.