معنی کلمه حسین آباد عاشق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین آباد عاشق . [ ح ُ س َ دِ ش ِ ] (اِخ ) ده از بخش حومه ٔ شهرستان نائین . 20هزارگزی شمال باختری نائین . سه هزارگزی راه اردستان به نائین . جلگه معتدل . سکنه 134 تن . زبان فارسی . آب آن از قنات . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت . راه فرعی . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).