معنی کلمه ابوالملوک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالملوک . [ اَ بُل ْ م ُ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) پدر شاهان .