معنی کلمه باج خواه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باج خواه . [ خوا / خا ] (نف مرکب ) آنکه باج را از بازرگانان گیرد و بسر کار رساند : اگر ترسی از رهزن و باج خواه که غارت کند آنچه بیند براه . نظامی (از آنندراج ).