معنی کلمه محمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محمد. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن مبارک ... رجوع به ابن الخل ابوالحسن محمدبن مبارک ... شود.