معنی کلمه روشن فیروز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روشن فیروز. [ رَ ش َ ] (اِخ ) یکی از دو شهری است که بنا بنوشته ٔ مجمل التواریخ و القصص (ص 71) بوسیله ٔ فیروز پسر یزدگرد پادشاه ساسانی بنا شده است . و رجوع به فارسنامه ٔ ابن بلخی ص 83 و تاریخ گزیده چ لیدن ص 114 شود.