معنی کلمه کم و زبانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کم و زبانه . [ ک ُ م ُ زَ ن َ / ن ِ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) از: کم ، مخفف و به معنی کام + زبانه ؛ نر و لاس . (از اصطلاحات نجاری ) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کام و زبانه . و رجوع به لاس و نر (معنی سوم ) و نر و لاس شود.