معنی کلمه ژیره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژیره . [ رِ ] (اِخ ) نام دیهی از ناحیه ٔ شاپور فارس به عهد باستانی . (ترجمه ٔ ایران در زمان ساسانیان ص 63).