معنی کلمه ژیره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژیره . [ رَ / رِ ] (اِ) زیره . زیره است که به عربی کمون خوانند و بهترین آن کرمانی باشد. (برهان ). بلغت یونانی زیره را سنبوت گویند. (برهان ). کمون ، معرب خامون کرمانی و فارسی و شامی و نبطی بود. (منتهی الارب ). زیره ٔ سیاه و زیره ٔ سبز از اقسام زیره است .