معنی کلمه حسین آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین آباد. [ ح ُ س ِ ](اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش حومه ٔ شهرستان سبزوار، واقع در هفت هزارگزی جنوب باختری سبزوار و کنار کال شور. ناحیه ای است واقع در جلگه . گرمسیر. دارای 180 تن سکنه میباشد. فارسی زبانند. از قنات مشروب میشود. محصولات آنجا زیره . اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).