معنی کلمه شهیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهیة. [ ش َ هی ی َ ] (ع ص ) تأنیث شهی . (یادداشت مؤلف ): امراءة شهیة؛ زن خواهان و آزمند. (ناظم الاطباء).

مرغوب . - اطعمة شهیة؛ طعامهای مرغوب . (ناظم الاطباء). رجوع به شهی شود.