معنی کلمه حسین آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین آباد. [ ح ُ س ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان گروه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت . 15هزارگزی شمال خاوری ساردوئیه . چهارهزارگزی خاور راه فرعی راین به ساردوئیه . سکنه 12 تن . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).