معنی کلمه ژیرندن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژیرندن . [ رُ دَ ] (اِخ ) نام حزب سیاسی مشهور در انقلاب 1789 فرانسه .بریسوتن نیز گویند.