معنی کلمه ابوالمعالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالمعالی . [ اَ بُل ْ م َ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن اسماعیل غزنوی حنفی . او راست : المنازع فی شرح المشارع . وفات به سال 581 هَ . ق .