معنی کلمه سندریطس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سندریطس . [ س َ دَ طِ ] (معرب ، اِ) نام گیاهی است . سمسیقا. (فرهنگ فارسی معین ).محرف سیدریطیس . رجوع به سندیریطس و سیدریطیس شود.