معنی کلمه جهن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جهن .[ ج َ ] (ع اِمص ) درشتی روی و ترشی آن . (منتهی الارب )(ذیل اقرب الموارد) (از تاج العروس ).

(ص ) درشت روی . (ذیل اقرب الموارد) (از لسان العرب ).