معنی کلمه شهوت چشیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهوت چشیدن . [ ش َهَْ وَ چ َ / چ ِ دَ ] (مص مرکب ) به کار بردن شهوت . چشیدن طعم و لذت شهوت : هوی را با هوس الفت تو دادی برای لذت شهوت چشیدن . ناصرخسرو.