معنی کلمه شهوت انگیختن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهوت انگیختن . [ ش َهَْ وَ اَ ت َ ] (مص مرکب ) تحریک کردن شهوت . برانگیختن میل جنسی : به بیرغبتی شهوت انگیختن برغبت بود خون خود ریختن . سعدی .