معنی کلمه ضلیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضلیل . [ ض َ ] (ع ص )بسیار در پی گمراهی رونده . (منتهی الارب ). گمراه . بیراه . (دهار).

رجل ٌ ضلیل ؛ مردی بی دین . (مهذب الاسماء).