معنی کلمه کلیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کلیا. [ ] (اِ) آلتی که در مازندران با آن شیره ٔ نیشکر را استخراج کنند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).