معنی کلمه ظباء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظباء. [ ظُ ] (اِخ ) نام وادیی است در تهامه . و نیز نام جایی است . رجوع به معجم البلدان یاقوت شود.