معنی کلمه ذقناء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذقناء. [ ذَ ] (ع ص ) زن دراززنخ . تأنیث اذقن . ج ،ذُقن .