معنی کلمه قمأنینه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قمأنینه . [ ق ُ م َءْ ن َ / ن ِ ] (اِ مص ، از اتباع ) تکبر. (فرهنگ نظام ): با قمأنینه و طمأنینه .