معنی کلمه قمانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قمانی . [ ق ُ ] (اِخ ) در جغرافیای قدیم ناحیه ای بوده است در بخش پنجم اقلیم هفتم که بر قطعه ٔ کنار دریای نیطش از بخش ششم اقلیم ششم واقع است و به دریاچه ٔ طرمی منتهی میشود. رجوع به ترجمه ٔ ابن خلدون ج 1 ص 148، 152، 153 شود.