معنی کلمه ذقن الباشا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذقن الباشا. [ ذَ ق َ نُل ْ ] (ع اِ مرکب ) نامی است که عربهای معاصر به ابریشم دهند. و باشا معرّب پاشاست .