معنی کلمه ضلفعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضلفعة. [ ض َ ف َ ع َ ] (ع مص ) ستردن موی سر کسی را. (منتهی الارب ).