معنی کلمه جهان پهلوانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جهان پهلوانی . [ ج َ هام ْ پ َ ل َ ] (حامص مرکب ) مقام و شغل جهان پهلوان : جهان پهلوانی مر او را سپرد وز آنجای لشکر سوی هند برد. (گرشاسب نامه ص 47). وبر آخر عهدش [ گشتاسب ] جهان پهلوانی به آذر برزین رسید. (مجمل التواریخ و القصص ).