معنی کلمه قاسم عجلانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم عجلانی . [ س ِ م ِ ع َ ] (اِخ ) رجوع به قاسم بن محمدبن رمضان شود.