معنی کلمه قمار کاغذی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قمار کاغذی . [ ق ِ / ق ُرِ غ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گنجفه . (آنندراج ).