معنی کلمه ثلط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلط. [ ث َ ] (ع اِ) ریخ پیل و مانندآن .

(مص ) ریخ زدن گاو و اشتر و کودک وجز آن .

سرگین اوکندن .

ثلط کسی را؛ زدن او را به ثلط. آلودن کسی را به ریخ .