معنی کلمه روزجار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روزجار. (معرب ، اِ مرکب ) معرب روزگار است و منسوب بدان را روزجاری گویند. رجوع به انساب سمعانی شود.