معنی کلمه سنجاق زدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سنجاق زدن . [ س َ زَ دَ ] (مص مرکب ) نصب و تعبیه ٔ انواع سنجاق به جامه .

قرار دادن سرخاره بر گیسو.