معنی کلمه قماءة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قماءة. [ ق ِ ءَ ] (ع مص ) حقیر و خوار شدن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).