معنی کلمه گچکاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گچکاری . [ گ َ ] (حامص مرکب ) عمل گچکار. عمل ساختن خطوط و گل و بته ها از گچ بر دیوار و سقف : به گچکاریش هرکه پرداخته گچ از نقره ٔ صبح دم ساخته . ملاطغرا (از آنندراج ).