معنی کلمه جهان راستان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جهان راستان . [ ج َ ن ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) دنیای نیکوکاران . عالمی که انبیا و اولیا در آن میزیند. عالم امر. (فرهنگ فارسی معین ).