معنی کلمه حسین نکساری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین نکساری . [ ح ُ س َ ن ِ ن َ ] (اِخ ) (امیر...) او راست : رسالة فی «یوم یأتی بعض آیات ربک ...». (کشف الظنون ).