معنی کلمه ابوالمحاسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالمحاسن . [ اَ بُل ْ م َ س ِ ] (اِخ ) محمودبن احمدبن مسعود قونوی . رجوع به محمود... شود.