معنی کلمه جهازگیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جهازگیری . [ ج َ / ج ِ ] (حامص مرکب ) تهیه کردن و فراهم آوردن جهاز برای عروس .