معنی کلمه روزآور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روزآور. [ وَ ] (نف مرکب ) کسی یا چیزی که بنیروی روشنایی شب را چون روز کند، و بمجاز کسی که دیگری را مشغول کند و شبش را بروز آرد : بینا کن دل به آشنایی روزآور شب بروشنایی . نظامی .