معنی کلمه سنت پرستی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سنت پرستی . [ س ُن ْ ن َ پ َ رَ ] (حامص مرکب ) عمل سنت پرست .