معنی کلمه قلیقیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلیقیا. [ق ِ ] (اِخ ) نام موضعی است . رجوع به جامع المفردات ابن بیطار ج 2 ص 13 شود.