معنی کلمه ابوالمثنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالمثنی . [ اَ بُل ْ م ُ ث َن ْ نا ] (اِخ ) هیثم بن الربیع. محدث است و خطاب زیادبن یحیی از او روایت کند.