معنی کلمه قلیخیون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلیخیون . [ ] (اِ) وزنی معادل یک مثقال و نیم . (مفاتیح ).